.


 

 


prsta ga klikalo
 

 
mm : L j e v a r ;
 
 

 
raspust : prof.  L j i l j a ;                                                                                                                   mm
 
 


 slastičarna : B e ć a + G a l a m a ;
 
 

 
E l v a ;
 
 
 
   R a t a k
 
 

 
h v a l a !                                                                                                                         (1952. - 2013.)
 

 
 

 
 
danas svi negdje žure
  svako nešto dokazuje,
  a prije svoga vremena
  ne možeš stići do cilja
                                                     joco
 

 

 A i d a + D r a g a n a ;
 

 
cifrapriča : Z l a t k o ;
 
 

 
O l g i c a + M a i d a + I v a n k a ;
 
 

 
B o r i s i ;
 
 
 

 
Z a r a ;
 
 


 lemidanaslemisutra : Z o r a n + B o r i s ;
 
 
 
 
brojgovori : Š i l j e ;
 

 
 


 gore : S a k i b + I r e n a + Č i s k o + X + R a d e, dole  K o m a + N a n d i + E k r e m ;            sulej
 

 
Simurdić : N a d a ;
 
 
 
Kad vatre gore u kaminima svim
  Kad i vuk od studeni zavija bolno
  Jadan je starac u noći sam
  Ispod tudjih prozora čekao dan.

  A ujutro kad praporci zvone
  Kad izlaze iz toplog doma svog
  Nadjoše ljudi zaspalog u snijegu
  Smrznutog starca tog.
                                               
                                               sule
 
 

 
konferancija ;
 
 

 
direktor  G o g i ;
 
 
 


 Z l a t a n ;
 

 
 
ucvikamaLadi : D i n k a + S a n d a ;
 
 
 

 
Milorad Brujić - B r u j a (1951 - 2013)                                                                                            mm
 
 
 
 


 CGM : G a g o + S a l e + A z r a ;
 

 J a r o ;
 
 

 
odbraniladoktorat : J a s n a ;
 
 

 
rakijanja : kod Goge i Ace ;
 
 
 
Da oslobodioci nisu ušli u grad,
 stanovništvo ne bi znalo
 da je bilo okupirano.

                                         pika
 

 
ukancelariji : D j u r a s o v i ć (+ Medi) ;
 
 
 

 književnik  B e r i s l a v ;                                                                                                                 mm
 
 
 
 


 nazaj : D j a n i ;
 

 
E m i r ;
 
 

 
izosnovne : O l g a + R e n a t a + R e n a t a + S v j e t l a n a ;
 
 

 
C r l j e n a k ;
 
 
 


 Igorova : M y r a + M o l l y ;
 
 
 
 
V e s n a + Z l a t k o + S e k a ;
 
 


 K i k o + E r n a d + S u r i ć + D r a g a n ;
 
 
 
u ovom ratu
  rasuli se sugradjani po svijetu
  kao pčele bez matice
                                                    joco
 

 
S a r a   K.
 
 
 
 

 
S t o j a n o v i ć k e ;
   
 
 

 S e n a d + E m i r + D r a g a n + N e d ž a d ; ostali?
 
 
 

 
L i b a r ;
 
 

 
S e n i t a + Š e k i + N i n a ;
 
 
 
 
K a l u d j e r o v i ć ;
 
 
 

 
A i d a ;
 
 

 
G o r a n ;
 
 
 

 
Z d e n k a ;
 
 

 
B i t l o ;
 
 
 
 

 
bruja : n e b o d e r c i
 
 

 boljejoj : J a g o d a ;
 
 

 
D r a ž e n   P e t r u š i ć + N i n o  B a h t i j a r e v i ć ;
 
 
 
 

 
1 9 3 9. - 'B L A C K   B I R D' , prvi banjalučki jazz band ;
 

 upeklo : B o r i s ;
 
 


 E l v i s a + S e a d ;
 
 

 spjesnicimaudecembru : P i k a ;
 
 
 
 
 


 T a t i ć ;
 
 

 
M e m o n + B a š i ć ;
 
 
 
porinuće
 u moguće
 u nemoguće
 u svemoguće

 joco (..ventilator u paklu..)                                                                                                             mm
 
 


 Z i n k a + B e b a + B a i s a ;
 

 
 


 M i k i c a ;
 
 

 
drugiput : A v d a g i ć ;